ข้อตกลง

ระหว่างข้าพเจ้า   อ.เล็ก  พลูโต  ผู้ถ่ายทอดวิชา

กับ

นักศึกษา หรือ ผู้สนใจในวิชาโหราศาสตร์ ระบบพลูหลวง

****************

        ๑. ห้ามนำเอาวิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ไปใช้ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และ ผิดศีลธรรม

        ๒. ห้ามอ้างตัวเป็นศิษย์ของข้าพเจ้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น เว้นแต่ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของสำนักโหร

        ๓. ต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณแห่งนักโหราศาสตร์ที่ดี อย่าประพฤติตนนอกลู่นอกทาง

         ๔. ต้องไม่ยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งที่เรียนรู้ ให้ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักในการพิจารณา

         ๕. หมั่นสร้างสมคุณความดีใช้วิชาที่เรียนมาสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ ทำบุญอุทิศให้กับบูรพาจารย์ตามสมควร

             ข้อตกลงทั้ง ๕ ประการนี้ ข้าพเจ้าเขียนขึ้น โดยไม่มีการผูกมัดใด ๆ  เป็นการทำขึ้นเพื่อความสบายใจของตัวข้าพเจ้าเอง เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นในหลักแห่งธรรม กฎแห่งกรรม ดังนั้น จึงไม่คิดสาปแช่งผู้หนึ่งผู้ใด ที่อาจจะเข้ามาศึกษา แล้วนำวิชาที่ได้รับการถ่ายทอด ไปใช้ในทางที่ทุจริต ผิดศีลธรรม เหมือนครูบาอาจารย์แต่อดีต

            เมื่อท่านอ่านข้อตกลงทั้ง ๕ ประการแล้ว  ก็คลิกเข้าไปศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าจะได้ทะยอยนำลงมาไว้ในเวป หากมีข้อสงสัยประการใดในเนื้อหาวิชา หรือบทความเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ที่ลงไว้  ก็เขียนเข้ามาถามในส่วนของ "ท่านถาม - เราตอบ" ก็จะเป็นการดี เพื่อที่ผู้อื่นจะได้รับความรู้ไปพร้อมกับท่าน อันจะเป็นกุศล "วิทยาทาน" อันยิ่งใหญ่ด้วย

ด้วยความปราถนาดีและจริงใจ

อ.เล็ก  พลูโต

๑๘  พฤษภาคม ๒๕๔๖

ลอส  แองเจลิส  แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา


บทเรียนโหราศาสตร์ไทย ระบบพลูหลวง

Last  Update  

Oct. 15,2004

บทที่  ๑

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์
บทที่  ๒ จักรราศี
บทที่  ๓ การผูกดวงชะตา
บทที่  ๔ กฎเกณฑ์การพิจารณาดวงชะตา
บทที่  ๕ ดวงมาตรฐาน
บทที่  ๖ การพยากรณ์จร
บทที่  ๗ ภพที่ ๑ ลัคนา
บทที่ ๘ ภพที่ ๒ กฎุมพะ
บทที่ ๙ ภพที่ ๓ สหัชชะ
บทที่  ๑๐ ภพที่ ๔  พันธุ
บทที่  ๑๐ ภพที่ ๔  พันธุ (ต่อ)
บทที่  ๑๑ ภพที่ ๕ ปุตตะ
บทที่  ๑๒ ภพที่ ๖ อริ
บทที่  ๑๓ ภพที่ ๗  ภพปัตนิ (๑)
บทที่  ๑๓ ภพที่ ๗  ภพปัตนิ (๒)
บทที่  ๑๓ ภพที่ ๗  ภพปัตนิ (๓)
บทที่  ๑๓ ภพที่ ๗  ภพปัตนิ (๔)
บทที่  ๑๓ ภพที่ ๗  ภพปัตนิ (๕)
บทที่  ๑๓ ภพที่ ๗  ภพปัตนิ (๖)