ปุจฉา –วิสัชนา พุทธศาสนา

โดย..... ศาสตราจารย์ นายแพทย์จำลอง  หะริณสุต

*****************

๑๑. ปุจฉา  การอุทิศส่วนกุศลให้คนศาสนาอื่นได้หรือไม่ ? นาย ก. เพื่อนบ้านเคยนับถือพุทธศาสนา  ต่อมาเปลี่ยนเป็นคริสต์  ด้วยเหตุผลที่ว่าบาทหลวงคริสต์รับอุปการะส่งเสียให้บุตรศึกษา  เมื่อนาย ก. ป่วย ได้สั่งภรรยาไว้ว่า เมื่อตายแล้วให้เผาศพแก  แต่บาทหลวงได้นำศพไปทำพิธีทางศาสนาคริสต์ และฝังไว้ แทนที่จะเผา  โดยอ้างว่า นาย ก. นับถือพระเจ้าแล้ว ถามว่า ถ้าดิฉันจะตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลให้ นาย ก. ตามวิธีของพุทธศาสนา นาย ก. จะได้รับผลบุญนั้นหรือไม่ ?

                วิสัชนา  การที่ตัวเราจะทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นที่ล่วงลับไปแล้ว   ผู้ที่ตายไปแล้วจะได้รับบุญกุศลที่อุทิศให้นั้น โดยมีข้อแม้ว่า

๑.       ถ้าไปเกิดเป็นเทวดา  ก็ต้องเป็นเทวดาชั้นต่ำ เช่น ชั้นล่างที่สุดของ ๖ ชั้น ของภูมิเทวดา คือ จาตุมหาราชิกาภูมิ  ที่เป็นภูมิที่อยู่ในโลกมนุษย์  อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มาก

๒.     ถ้าไปเกิดเป็นเปรต (เนื่องจากห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตน  ห่วงใยญาติมิตร หรือ โลภะทุจริต ฯลฯ) ก็ต้องเป็น ปรทัตตูปชีวิกเปรต คือ เปรตที่เลี้ยงชีวิตอยูโดยอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้ โดยการอุทิศส่วนกุศลให้ เป็นเปรตที่อยู่ใกล้ชิดกับคน เกิดในบริเวณบ้านเรือนของบุคคล

๓.     จะต้องรู้ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามว่า มีการทำบุญ  และอุทิศส่วนกุศลนั้นมาให้แล้ว

๔.     สามารถรับส่วนกุศลนั้นด้วยการอนุโมทนา   ถ้าไม่รู้ และไม่ได้อนุโมทนา  ถือว่า ไม่ต้องบุญกุศลนั้น ก็ไม่ได้รับกุศลนั้น

การทำบุญและแผ่ส่วนกุศลนั้น  เปรียบเสมือนว่า  เป็นการจุดเทียนที่อยู่ในมือของผู้ทำบุญนั้ให้สว่างขึ้นในโลกมนุษย์ บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว อยู่ในโลกโอปปาติกะต้องรู้  แล้วเอาเทียนของตนเข้ามาต่อ เกิดแสงไฟสว่างขึ้น เป็นบุญกุศล  เมื่อเป็นดังนี้ นาย ก. จะได้ผลบุญที่ท่านได้ตักบาตร และอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็เมื่อ

(ก)   นาย ก. รู้ว่าท่านได้กระทำบุญกุศลลงไปแล้ว

(ข)   นาย ก. ต้องอนุโมทนา

ทั้งสองข้อนี้ คงไม่เป็นปัญหาสำหรับ นาย ก. เพราะเป็นที่เข้าใจว่า จิตใจแท้ ๆ ของนาย ก. ยังคงเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ คงจะคอยท่านอยู่ ว่าเมื่อไรท่านจะทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ดี   สมมุติว่า นาย ก. ไม่ได้รับกุศลที่คุณได้ทำบุญและอุทิศให้  กุศลผลบุญที่คุณได้กระทำ ก็ยังคงอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้หายไปไหน  จะตอบแทนให้แก่คุณในชาตินี้  ชาติหน้า หรือชาติต่อ ๆไป อย่างแน่นอน


หัวข้อปุจฉา