ตามรอยบาทพระอริยะ

 


พระอริยสงฆ์หลังพุทธกาล - ปัจจุบัน

Last Update   Dec. 17 , 2005

 

01

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆัง ฯ กทม.

02

พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด) วัดช้างให้ ปัตตานี

03

พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ธัมมวิตักโก) วัดเทพศิรินทร์ กทม.

04

หลวงปู่ ครูบาเจ้า เกษม  เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ. ลำปาง

05

หลวงปู่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง อ.ลี้  จ.ลำพูน

06

หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

07

สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กทม.

08

พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ. สกลนคร

09

พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพ ฯ จ.นครพนม

10

พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุท้ยธานี
   

 

พุทธสาวกในสมัยพุทธกาล

Last Update

 

01

พระอัญญาโกณทัญญะ ผู้เลิศทางรัตตัญญู

02

พระโมคคัลลานะ อัครสาวกผู้พ่ายกรรม