ปฏิทินการย้ายราศีของดาวหลักในดวงชะตา

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๑

**********************************

ปฏิทินการย้ายราศีของดาวศุกร์ (๖)

ระหว่างวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ถึง    มกราคม  ๒๕๕๐

 

วัน เดือน ปี

เวลา

ย้ายเข้าราศี

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘

๐๕.๔๒ .

มังกร (ม)

๑  เมษายน  ๒๕๔๙

๐๘.๕๕ .

กุมภ์

๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๙

๑๒.๐๖ .

มีน (ส)

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๙

๒๓.๐๘ .

เมษ (ส)

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๙

๒๐.๕๙ .

พฤษภ (ส)

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๙

๑๓.๔๓ .

เมถุน (ส)

๙  สิงหาคม  ๒๕๔๙

๒๑.๑๘ .

กรกฎ (ส)

๓  กันยายน  ๒๕๔๙

๐๙.๑๑ .

สิงห์ (ส)

๒๗  กันยายน  ๒๕๔๙

๒๓.๕๙ .

กันย์ (ส)

๒๒  ตุลาคม  ๒๕๔๙

๐๓.๒๗ .

ตุล (ส)

๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙

๐๑.๔๕ .

พิจิก (ส)

๘  ธันวาคม  ๒๕๔๙

๒๒.๕๖ .

ธนู (ส)

  มกราคม  ๒๕๕๐

๐๐.๔๕ .

มังกร (ส)

  มกราคม  ๒๕๕๐

๐๖.๒๐ .

กุมภ์ (ส)

๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐

๐๖.๐๒ .

มีน (ส)

๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๐

๐๕.๐๓ .

เมษ (ส)

๙  เมษายน  ๒๕๕๐

๑๒.๒๐ .

พฤษภ (ส)

๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

๐๗.๒๗ .

เมถุน (ส)

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

๒๒.๓๖ .

กรกฎ (ส)

๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๐

๑๗.๕๕ .

สิงห์ (ม)

๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐

๑๓.๓๘ .

กันย์ (ส)

  ธันวาคม  ๒๕๕๐

๒๓.๒๔ .

ตุล (ส)

๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐

๒๒.๑๖ .

พิจิก (ส)

๑  มกราคม  ๒๕๕๑

๑๐.๕๔ .

ธนู (ส)

 

ปฏิทินการย้ายราศีของดาวอังคาร (๓)

ระหว่างวันที่  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๔๘  ถึง วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๐

 

วัน เดือน ปี

เวลา

ย้ายเข้าราศี

๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๘

๑๔.๑๗ .

เมษ (มณฑ์)*

  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙

๐๐.๐๔ .

พฤษภ

  เมษายน  ๒๕๔๙

๑๐.๒๕ .

เมถุน

๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙

๑๖.๕๖ .

กรกฎ

๑๓  กรกฎาคม ๒๕๔๙

๐๗.๑๑ .

สิงห์

๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๙

๒๒.๑๒ .

กันย์

๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๙

๐๙.๐๒ .

ตุลย์

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙

๒๒.๒๐ .

พิจิก

  มกราคม  ๒๕๕๐

๐๖.๐๔ .

ธนู

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐

๐๐.๑๕ .

มังกร

๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๐

๐๘.๓๗ .

กุมภ์

๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

๑๐.๐๗ .

มีน

๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๐

๑๔.๕๑ .

เมษ

๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๐

๑๑.๔๘ .

พฤษภ

๑๕  กันยายน  ๒๕๕๐

๐๔.๓๙ .

เมถุน (มณฑ์) *

๒๘  เมษายน  ๒๕๕๑

๒๓.๐๑ .

กรกฎ

 

ปฏิทินการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดี (๕)

ระหว่างวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘  ถึง วันที่  ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๓

 

วัน เดือน ปี

เวลา

ย้ายเข้าราศี

๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘

๐๔.๔๓ .

ตุลย์ (มณฑ์) *

๒๒  ตุลาคม  ๒๕๔๙

๑๔.๔๘ .

พิจิก (มณฑ์) *

๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐

๑๕.๑๑ .

ธนู

๒๑  เมษายน  ๒๕๕๑

๑๑.๒๘ .

มังกร (มณฑ์) *

  มิถุนายน  ๒๕๕๑

๑๙.๔๑ .

ธนู (พักร์) *

  ธันวาคม  ๒๕๕๑

๑๗.๓๕ .

มังกร

๒๐  เมษายน  ๒๕๕๒

๐๗.๑๖ .

กุมภ์ (มณฑ์) *

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๒

๐๘.๔๐ .

มังกร (พักร์) *

๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒

๐๗.๒๓ .

กุมภ์

๒๖  เมษายน  ๒๕๕๓

๐๑.๑๒ .

มีน (มณฑ์) *

 

ปฏิทินการย้ายราศีของดาวเสาร์ (๗)

ระหว่าง วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ถึง วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒

 

วัน เดือน ปี

เวลา

ย้ายเข้าราศี

๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘

๐๔.๔๕ .

กรกฎ (มณฑ์) *

๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐

๑๗.๒๑ .

สิงห์ (มณฑ์) *

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒

๑๔.๓๓ .

กันย์ (มณฑ์) *

 

ปฏิทินการย้ายราศีของราหู (๘)

ระหว่าง วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ถึง วันที่   พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

 

วัน เดือน ปี

เวลา

ย้ายเข้าราศี

๑๒  มีนาคม  ๒๕๔๘

๑๘.๐๙ .

มีน

๒๙  กันยายน  ๒๕๔๙

๑๔.๓๕ .

กุมภ์

๑๗  เมษายน  ๒๕๕๑

๑๘.๓๓ .

มังกร

  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

๒๑.๔๑ .

ธนู

 

ปฏิทินการย้ายราศีของเกตุ (๙)

ระหว่างวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ถึง วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑

 

วัน เดือน ปี

เวลา

ย้ายเข้าราศี

๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘

๐๔.๔๖ .*

มังกร*

๑๐  มกราคม  ๒๕๔๙

๑๘.๔๖ .

ธนู

๘  มีนาคม  ๒๕๔๙

๐๘.๔๖ .

พิจิก

๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙

๒๒.๔๖ .

ตุล

๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙

๑๒.๔๖ .

กันย์

๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙

๐๒.๔๖ .

สิงห์

๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙

๑๖.๔๖ .

กรกฎ

๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙

๐๖.๔๖ .

เมถุน

๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐

๒๐.๔๖ .

พฤษภ

๘  เมษายน  ๒๕๕๐

๑๐.๔๖ .

เมษ

๔  มิถุนายน  ๒๕๕๐

๐๐.๔๖ .

มีน

๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๐

๑๔.๔๖ .

กุมภ์

๒๕  กันยายน  ๒๕๕๐

๐๔.๔๖ . *

มังกร *

๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐

๑๘.๔๖ .

ธนู

๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑

๐๘.๔๖ .

พิจิก

 

ปฏิทินการย้ายราศีของดาวมฤตยู (๐)

ระหว่างวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕  ถึง วันที่   มีนาคม  ๒๕๕๒

 

วัน เดือน ปี

เวลา

ย้ายเข้าราศี

๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕

๒๒.๔๑ .

กุมภ์ (มณฑ์) *

  มีนาคม  ๒๕๕๒

๑๔.๐๑ .

มีน (มณฑ์) *