ตายแล้วเกิด

******************

Last Update

Nov. 03, 2007

เรื่องที่ ๑ หญิงสองร่าง  นางสองชาติ
เรื่องที่ ๒ การระลึกชาติ ของ ด.ช.ชนัย  ชูมาลัยวงศ์
เรื่องที่ ๓ นักโทษประหาร ตายแล้วเกิดใหม่