เรื่องจริงอิงนิทาน
โดย
ฤาษีลิงดำ
---------------------------------------------------------

สารบัญรายชื่อเรื่อง

คำนำ พล.อ.ท. ม.ร.ว.เสริม  สุขสวัสดิ์
เรื่องที่ ๑ เจ้าด้วน
เรื่องที่ ๒ ผีแขก