ปฏิทินดาวเนปจูน พลูโต แบคคัส แบบไม่มีสมผุส

  คำนวณโดย อ.พลูหลวง

เนปจูน

พลูโต

แบคคัส

เดือน/พ.ศ.

ราศี

เดือน/  พ.ศ.

   ราศี

เดือน/พ.ศ.

      ราศี

         2433

ก.ค.   2439

ม.ค.   2439

พ.ค.   2440 *

ต.ค.   2452

ม.ค.   2452

ส.ค.   2453 *

ต.ค.   2466

มี.ค.   2466

ส.ค.   2467 *

ต.ค.   2480

พ.ค.   2481

ส.ค.   2481 *

ม.ค.   2494

มี.ค.   2494

พ.ย.   2494 *

ก.พ.   2508

เม.ย.  2508

ธ.ค.   2508

ส.ค.   2509

ก.ย.   2509 *

ก.พ.   2522

มิ.ย.   2522

ธ.ค.   2522 *

10 ก.พ. 2536

10 ก.ค. 2536

14ธ.ค. 2536*

13 ก.พ. 2552

 1  ต.ค. 2552

 7 ธ.ค. 2552 *

พฤษภ

เมถุน

พฤษภ

เมถุน

กรกฎ

เมถุน

กรกฎ

สิงห์

กรกฎ

สิงห์

กันย์

สิงห์

กันย์

ตุลย์

กันย์

ตุลย์

พิจิก

ตุลย์

พิจิก

ตุลย์

พิจิก

ธนู

พิจิก

ธนู

มังกร

ธนู

มังกร

กุมภ์

มังกร

กุมภ์

 

            2433

ก.ย.     2449

ม.ค.     2449

มิ.ย.     2450

ก.พ.     2450

มิ.ย.     2451 *

ก.ย.     2476

ก.พ.     2476

ก.ค.     2477 *

ต.ค.     2496

มี.ค.     2497

ส.ค.     2497 *

พ.ย.     2511

มี.ค.     2512

ก.ย.     2512 *

ก.พ.     2524

มี.ค.     2524

พ.ย.     2524

6 มิ.ย.  2525

1 ส.ค.  2525 *

1 ม.ค. 2536

2 พ.ค. 2536

25 ต.ค. 2536 *

 ก.พ.  2548

15 พ.ค.  2548

 6 ธ.ค. 2548 *

25 ก.พ. 2563

พฤษภ

เมถุน

พฤษภ

เมถุน

พฤษภ

เมถุน

กรกฎ

เมถุน

กรกฎ

สิงห์

กรกฎ

สิงห์

กันย์

สิงห์

กันย์

ตุลย์

กันย์

ตุลย์

กันย์

ตุลย์

พิจิก

ตุลย์

พิจิก

ธนู

พิจิก

ธนู

มังกร

            2400

๒๕ ก.ค. 2413

๑๒ ธ.ค.  2413

๑๐ มิ.ย.   2414

๒๖ ม.ค.  2415

๒๕ เม.ย. 2415 *

  ๘ ก.ย.  2468

๒๗ ธ.ค.  2468

๒๕ ก.ค.  2469

๑๐ ก.พ.  2470

๒๐ มิ.ย.  2470 *

๑๐ พ.ย.  2543

๒๐ ธ.ค.  2543

๒๖ ก.ย. 2544

๑๐ ก.พ. 2545

๑๙ ส.ค.  2545

๑๗ มี.ค.  2546

  ๕ มิ.ย. 2546 *

 

พฤษภ

เมถุน

พฤษภ

เมถุน

พฤษภ

เมถุน

กรกฎ

เมถุน

กรกฎ

เมถุน

กรกฎ

สิงห์

กรกฎ

สิงห์

กรกฎ

สิงห์

กรกฎ

สิงห์

 หมายเหตุ  * ย้ายราศีเป็นการถาวร

 การคำนวณ นั้น เป็นการคำนวณหยาบ ๆ ถือเอาวันที่ ๑ ของทุกเดือน

     เช่น ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ระหว่างวันที่   

    ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๘  ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๘ ดาวเนปจูน จะอยู่ในราศีพิจิก

    ๑  เมษายน  ๒๕๐๘  ถึง  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๐๘  ดาวเนปจูน จะอยู่ใน ราศีตุลย์

    ๑  ธันวาคม  ๒๕๐๘ ถึง  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๐๙  ดาวเนปจูน จะอยู่ในราศีพิจิก

ดาวแบคคัส ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๐ เป็นต้นมา จะอยู่ในราศีกรกฏ เป็นการถาวร

ยาวนานมาจนถึงวันที่ ๑๐ พฤศิจกายน ๒๕๔๓ จึงย้ายเข้าสู่ ราศีสิงห์ (เป็นการชั่วคราว)

และย้ายออกจากราศีสิงห์ เข้าสู่ราศีกรกฎ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓

แล้วก็จะย้ายราศีสลับกันไปมา จนกระทั่งวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖

จึงย้ายเข้าสู่ ราศีสิงห์ เป็นการถาวร และจะอยู่ในราศีนี้อีกนานมากกว่า ๗๐ ปีขึ้นไป

ดาวเนปจูน จะย้ายราศีจาก ราศีมังกร เข้าสู่ ราศีกุมภ์ เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๕๗ น.

และจะย้ายกลับหรือเดินถอยหลัง (พักร์ราศี) เข้าสู่ราศีมังกร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๔๔ น.

และจะอยู่ในราศีมังกร จนกระทั่งวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๔ น. จึงจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ เป็นการถาวร

ดาวพลูโต จะย้ายราศี เข้าสู่ราศีธนู เป็นการชั่วคราว  ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

และจะย้ายกลับเข้าสู่ราศีพิจิก (พักร์ราศี) ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๐.๑๗ น.

โดยจะอยู่ในราศีพิจิก จนกระทั่งวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๕ น.

ถึงจะย้ายเข้าราศีธนู เป็นการถาวร ยาวนานร่วม ๒๐ ปี

โดยจะย้ายเข้าราศีมังกร ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๖.๓๐ น.